Podmínky účasti dálkového studia

Celoroční studium lze absolvovat bez osobní účasti formou dálkového (korespondenčního) studia. Dálkové studium probíhá formou prodeje kompletů 4 DVD (10-12 hodin záznamu) profesionálně pořízených na každém z 9 seminářů. Podmínkou dálkového studia je závazná přihláška a úhrada celého ročníku dálkového studia na základě zaslané faktury v termínu její splatnosti, tj. 15 dnů. Úhrada dálkového studia ve splátkách není možná. Po úhradě kursovného pořadatel klientovi do 15 dnů zašle všechny komplety DVD příslušného cyklu. Po ukončení cyklu má klient možnost ve stanovených termínech složit korespondenční formou zkoušky a získat certifikát, který úspěšné absolvování dálkového studia osvědčuje.

Přihlášky

Závazné přihlášky se přijímají e-mailem, popř. písemně nebo faxem. Kontakty jsou uvedeny na přihlášce. U elektronického podání stačí místo podpisu vyplnit jméno. Přihlášky se nepřijímají telefonicky. Zájemcem musí být fyzická osoba. Zasláním závazné přihlášky zájemce vyslovuje souhlas se smluvními podmínkami. Zasílá-li přihlášku jiná osoba než zájemce, pořadatel akceptuje fakturační údaje a po úhradě faktury již komunikuje přímo s klientem, není-li dohodnuto jinak.

Stornopodmínky a stornopoplatky

Dálkové studium po jeho uhrazení nelze stornovat. Neuhradí-li přihlášený klient kursovné do 5 dnů od doručení upomínky, může být jeho přihláška stornována pořadatelem a klientovi naúčtován administrativní poplatek 200,- Kč.

Komunikace

Komunikace pořadatele s klientem probíhá především e-mailem. Telefonický kontakt je využíván v neodkladných případech a na riziko klienta. Ochrana osobních údajů je zaručean zákonem č. 101/2000 Sb.

Plné znění smluvních podmínek je k dispozici zde.

Copyright © 2024 ADVANA - mezinárodní centrum vzdělávání v přírodní medicíně. Všechna práva vyhrazena.